Organització

D'acord amb les disposicions legals vigents i els Estatuts Socials de l'Entitat, la direcció, l'administració i el control intern de la Cooperativa és a càrrec de l'Assemblea General, el Consell Rector i l'Interventor de Comptes.

L'Assemblea General

Constituïda pels socis degudament reunits, és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat social.

Els socis es reuneixen de forma ordinària un cop l'any, i de forma extraordinària sempre que calgui. Entre d'altres atribucions de màxim nivell té la de nomenar els membres del Consell Rector i l'Interventor de Comptes.

Sala de juntes d'Agro Igualada
Sala de juntes d'Agro Igualada

El Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona l'empresa i exerceix, quan s'escau, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. En tot cas, té competència per a establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

Es composa de dotze membres elegits tots ells entre els socis de la Cooperativa per l'Assemblea General.

Es reuneix de forma ordinària un cop cada dos mesos. El Consell Rector elegeix entre els seus membres els càrrecs de: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i vocals.

L'Interventor de comptes

L'Assemblea General ha d'elegir, d'entre els socis, a un Interventor de Comptes. Que té dret a comprovar en tot moment la documentació de la Cooperativa .

L'Interventor de Comptes ha de presentar a l'Assemblea General un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables que s'han de sotmetre preceptivament a l'Assemblea General perquè, si s'escau, els aprovi. Pot assistir a les reunions del Consell Rector, amb veu però sense vot.

Funcionament intern de la Cooperativa

Un equip de tècnics i professionals gestiona la marxa de la Cooperativa en les diverses àrees.

Premi al gremi o institució 2009: Agro Igualada SCCL

Àrea Administració

 • Comptabilitat
 • Finances
 • Costos
 • Assegurances
 • Nòmines
L'oli d'oliva El Setrill a l'Agrobotiga d'Igualada

Àrea Comercial i Producció

 • Compres
 • Vendes
 • Agrobotigues
 • Emmagatzematge
 • Molí d'Oli
 • Neteja cereal
Magatzem d'Agro Igualada

Àrea Promoció i Màrqueting

 • Imatge
 • Nous productes
 • Fires i Congressos
 • Web i xarxes socials
 • Relacions externes
 • Formació

Àrea I+D i Serveis Agraris

 • Participació en projectes d'aplicació de noves tecnologies en el món agrari.
 • assessorament agrari.
 • assessorament en legislació vigent.
 • tramitació de tot tipus de documentació agrària, vehicles....
 • tot tipus d'assegurances; explotacions agràries, cotxes, tractors, vida,....
 • analítiques de terra
 • controls de plagues
 • plans de fertilització

 

 
agro igualada cooperativa | c/ Portal, 4 | 08700 Igualada | 938030917